کلینیک گوارش

کلینیک گوارش

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

14-17

دکتر حمصی

شنبه

10-13

دکتر پورروشن

یکشنبه

14-17

دکتر حمصی

دوشنبه

10-13

دکتر پورروشن

چهارشنبه