کلینیک مشاوره ژنتیک

کلینیک مشاوره ژنتیکی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

-

شنبه

14-16

خانم دکتر سبحانی

یکشنبه

-

-

دوشنبه

-

 

سه شنبه

-

 

چهارشنبه

9-12

 خانم دكتر نكومنش

پنج شنبه