کلینیک ریه

کلینیک ریه

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

11-13

دکتر صابر

شنبه

14-16

دکتر صابر

يكشنبه

11-13

دکتر صابر

دوشنبه

14-16

دكتر صابر

سه شنبه

10-12 دكتر صابر چهارشنبه