کلینیک روماتولوژی

کلینیک روماتولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

14-16

دكتر رفيعي

یکشنبه

11-12

خانم دکتر سروش

دوشنبه