کلینیک روماتولوژی

کلینیک روماتولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

-

-

شنبه

14-16

دكتر رفيعي

یکشنبه

11-12

دکتر سروش

دوشنبه

-

-

سه شنبه

-

-

چهارشنبه

-

-

پنج شنبه