کلینیک داخلی کلیه

   کلینیک داخلی کلیه

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

 9-12

دکتر هاشمی

 دوشنبهجهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873