کلینیک جراحی پلاستیک

   کلینیک جراحی پلاستیک

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

10-13

13-15

 دکتر میرفخرایی

دکتر حق گذار

یکشنبه  

-

-

 دوشنبه

10-13

13-14

دکتر میرفخرایی

دکتر تبریزیان 

سه شنبه 

 -

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873