کلینیک استروبوسکوپی

کلینیک استروبوسکوپی

 ساعت کاری

 نام پزشک

روزهای هفته 

-

-

شنبه 

14-16

آقای رستمی

یکشنبه  

-

-

 دوشنبه

14-16

آقای رستمی

سه شنبه 

 -

چهارشنبه 

-

-

 پنج شنبه

 

 

 

لطفا قبل از مراجعه حضوری جهت اطمینان از حضور پزشکان در کلینیک تماس حاصل فرمایید 

84942844 -84942874 -84942873