کلینیک آنکولوژی

کلینیک آنکولوژی

ساعت کاری

نام پزشک

روزهای هفته

 

دكتر شازاد

دکتر فخاریان

شنبه

15-19

دكتر واعظي

یکشنبه

-

-

دوشنبه

14-18

صبح

دكتر قوام زاده

فخاریان

سه شنبه

صبح و عصر 

 دكتر فخاریان

چهارشنبه

صبح دکتر فخاریان

پنجشنبه جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873