واحد پرستاری

واحد پرستاری بیمارستان دی:

بنام او که آلاینده درد هاست 
سخنی با شما ،

پرستاران عزیز:

ایزد توانا را سپاس که به کمک و همدلی شما عزیزان و نیز حمایت هیئت مدیره محترم بیمارستان دی ،واحد آموزش پرستاری توانست گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح علمی و دانش پرستاران زحمتکش آن بیمارستان بردارد.
امید است که همکاران عزیز ما را در بارور کردن هر چه بیشتر سایت یاری دهند.
بدیهی است که مشارکت شما عزیزیان در فعالیت این واحد نوید بخش فردایی پربار تر خوهد بود.
 
دفتر پرستاری بیمارستان دی
مدیریت پرستاری: سهیلا حافظی زاده