كلينيك زايمان طبيعي

ساعت دكتر روز
- - شنبه
8-10 پزشك كشيك زنان يكشنبه
8-10 پزشك كشيك زنان دوشنبه
8-10 پزشك كشيك زنان سه شنبه
8-10 پزشك كشيك زنان چهارشنبه
- - پنجشنبه

جهت هماهنگی وقت قبلی با کلینیک بیمارستان تماس حاصل فرمایید : 84942874 - 84942844- 84942873