کلاس آموزش همگانی دیابت در روز جهانی دیابت در تاریخ 1395/8/23 در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید

فارسی
فایل ضمیمه و مستندات: