مراسم روز پرستار بیمارستان دی در سال 1397

فارسی

مراسم روز پرستار در روز پنجشنبه 22 دی ماه با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، مدیر داخلی و مترون محترم بیمارستان برگزار شد.