سمينار تازه هاي بيماري هاي سطح چشم، پنچشنبه 97/4/28

سمينار تازه هاي بيماري هاي سطح چشم، پنچشنبه 97/4/28
فارسی

روز پنچ شنبه تاريخ 97/4/28 ساعت 11 صبح در بيمارستان دي

جناب آقاي دكتر عليرضا جليليان  استاد چشم پزشكي ساكن آمريكا از دانشگاه ايلينوي شيكاگو درباره تازه هاي چشم پزشكي سخنراني ايراد مي نمايند

از كليه همكاران و علاقمندان محترم دعوت به عمل مي آيد در جلسه فوق حضور بهم رسانند.