روز مامایی

مانور آتشنشانی و تخلیه در شرایط اضطرار مصدوم تاریخ 95/1/9راس ساعت 9 صبح با حضور مدیریت محترم پرستاری و سایر اعضای چارت بحران در بیمارستان برگزار گردید. این مانورمطابق سناریو از پیش تعیین شده با همکاری ایستگاه 108 آتشنشانی انجام یافت که شامل دریل آتشنشانی - تخلیه و نجات مصدوم از طریق پله های اضطرار بود و در پایان آموزش انواع خاموش کننده ها و نحوه استفاده از کپسول های اطفاء حریق توسط کارشناس آموزش ایستگاه به پرسنل حاضر در محل ارائه گردید.
فارسی